Ad van de Wege 

Organist - Musician - Musiker - Musicien

De Orgels

 Hieronder vindt u informatie over de verschillende orgels waarop ik de dag van vandaag speel.De geschiedenis van Louis Hooghuysorgel (1865) in de Sint-Barbarakerk te Maldegem 

(België)


Geschiedenis.

In 1768 besloot het toenmalige Kerkbestuur dat er in de monumentale Sint-Barbarakerk een orgel diende te komen. Er werd met de Gentse Orgelmaker Pieter Van Peteghem een contract afgesloten tot het maken van een éénmanualig orgel. Bijna zestig jaar later werd dit instrument door Lambert (of Charles Van Peteghem), uitgebreid met een positief in de voet van de orgelkas. Dit orgel heeft dienst gedaan tot 1864. Als gevolg van de evoluerende muzikale activiteiten in de Sint-Barbarakerk werd op initiatief van de kerkfabriek een groter oksaal gebouwd en werden plannen gemaakt voor de aanschaf van een groter kerkorgel. Dat het Maldegemse Kerkbestuur zorgvuldig te werk ging blijkt uit het feit dat men zich ruim oriënteerde. Zo werden er werden contacten gelegd met o.a. Loret-Ainé uit Sint Niklaas en H. Dreijmann uit Mayence. In 1862 werd er onderhandeld met Orgelmaker Louis-Benoit Hooghuys uit Brugge. Op 24 december 1864 kwam een contract tot stand tussen Louis-Benoit Hooghuys en het Kerkbestuur voor het vervaardigen van een kerkorgel. In het zelfde jaar maakte Hooghuys een aanvang met het bouwen van een nieuw mechanisch kerkorgel met 22 registers, (naar vroeg- romantisch model), verdeeld over twee manualen en aangehangen pedaal. Het oude Van Peteghem orgel werd verkocht aan de kerk van Landskouter (Oosterzele).

Het Hooghuys Orgel.

Door Louis Hooghuys werd de grote ruimte op het oksaal volledig benut: zowel de beschikbare hoogte als diepte van het oksaal was beperkt wat leidde tot bepaalde consequenties voor de bouw van het orgel. Het pijpwerk van het Grand- Orgue en Positif werden op een gemeenschappelijke lade geplaatst. De orgelkasvoet kende geen versmalling ten opzichte van de bovenkast. Beide manualen werden koppelbaar gemaakt met behulp van een typisch “Hooghuys-systeem”, bestaande uit verticale individuele staafjes welke tussen de toetsmechaniek kunnen worden aangetrokken. De grootste bekers van de Bombarde 16‘ werden in halve lengte gemaakt wegens de beperkte beschikbare hoogte. In de loop van de geschiedenis heeft het orgel de gevolgen ondergaan van deze compacte en vrij moeilijke opstelling. Bovendien werden er enkele aanpassingen doorgevoerd waardoor het pijpwerk onvoldoende werd ondersteund. Dit had voor gevolg dat in de loop van de tijd het pijpwerk ging verzakken met grote stemmingsproblemen als gevolg. Dit leidde uiteindelijk tot het verwijderen van meerdere registers. Een gedeelte van het dak en de rugwand werden van het orgel verwijderd. Hierdoor hadden stof en vuil vrij spel. In de jaren die hier op volgden onderging het orgel diverse wijzigingen en ‘herstellingen’.

In de periode 1913-’20 werd het orgel uitgebreid tijdens het organistenschap van Jef Tinel met een zwelkast. Door C. De Paepe uit Brugge, werd er in 1920 een Gambe aan de dispositie toegevoegd. ‘Herstellingen’ vonden nog plaats in 1943, 1956 en 1967. Vanaf 1978 echter was het Hooghuys orgel geheel onbespeelbaar geworden.

 

In 1980 kreeg het bij Koninklijk Besluit de status van beschermd monument. Dankzij het initiatief van de Kerkbestuur werd aan het verval van het orgel een halt toegeroepen en startte na toezegging van de restauratiepremie van de Vlaamse

Gemeenschap, de restauratie door Manufacture d ‘orgues Thomas op 1 juni 2003. Deze restauratie hield het opnieuw samenstellen van de oorspronkelijke dispositie en ladebezetting in. Heel wat onderzoek, overleg en studie was nodig om tot een verantwoorde orgelrestauratie te komen. Door de vlotte ondersteuning van de Kerkbestuur kon het orgel uiteindelijk ten volle worden gerestaureerd.

De orgelkas is nu opnieuw een volledig omsloten meubel waarin alle pijpwerk stabiel en stofvrij staat opgesteld. De nodige voorzieningen werden getroffen om de bereikbaarheid van alle pijpwerk maximaal te verzekeren want enkel een goed onderhoud kan de lange levensduur van het orgel garanderen.

Het Klankbeeld van het Hooghuys-orgel.

Enkele bijzonderheden aan het klankbeeld zijn toe te schrijven aan de persoonlijke visie van Louis-Benoit Hooghuys. Zo vinden we op het orgel een Cornet V-sterk waarbij echter een dubbel 8-voetskoor werd geplaatst in plaats van een tertsenkoor. Ook de opdeling van verschillende registers (fluiten en tongwerken, in bas en discant), is een veel voorkomend gegeven bij de orgels van Louis-Benoit Hooghuys. Het orgel van de Sint-Barbarakerk kunnen we omschrijven als een vroegromantisch (Frans georienteerd) instrument. Op basis van de nog aanwezige sporen van de steminrichting aan het frontpijpwerk kon de oorspronkelijke toonhoogte van het orgel hersteld worden, deze bedraagt A 421 Hz. Het Hooghuys orgel is rijk aan fraaie fluitstemmen en door de ruime bezetting van de tongwerken zoals Bombarde, Trompette, Clairon, Clarinette en Basson-Hautbois maakt het orgel een zeer warme indruk in de oude Sint-Barbarakerk. Het instrumenten leent zich bijzonder goed voor het spelen van romantische orgelliteratuur. Op vrijdag 21 april 2006 werd het gerestaureerde Hooghuys-orgel feestelijk ingehuldigd.

Dankzij de intensieve inspanning van Kerkbestuur, Vlaamse Gemeenschap, orgeldeskundige J.Braekmans en Orgelmaker Thomas uit Francochamps, beschikt de kerk van Maldegem nu weer over een bijzonder fraai orgel.

 

Grand-Orgue

 

1.     Cornet

V rgs

2.     Bourdon

16’

3.     Prestant

4’

4.     Bourdon

8’

5.     Doublette

2’

6.     Flûte à Cheminée 

4’

7.     Viola de Gambe

8’

8.     Flûte Ouverte

8’

9.     Fourniture

III rgs

10.   Bombarde

16’ (b/d)

11.    Trompette

8’ (b/d)

12.    Clairon

4’ (b)

13.    Clarinette

8’ (d) 

 

Positif

 

1.      Montre

8’

2.     Bourdon

8’

3.     Salicional

8’

4.     Bourdon

4’

5.     Flûte Harmonique

8’

6.     Flûte

4’

7.     Dolciana

4’

8.     Flûte Octaviante

2’

9.     Basson-Hautbois

8’ 

 

Manuaal koppel

I+II Tremblant

Manuaalomvang

C-g3

Aangehangen pedaal

C-cl

Toonhoogte

A=421 Hz 

 


Het Loncke Koororgel

In het najaar van 2012 kon het kerkbestuur van de Sint-Barbarakerk overgaan tot de aanschaf een fraai koororgel. Door een fusie van AZ Damiaan - en St. Jozef ziekenhuis te Oostende was het orgel uit de kapel van het Damiaan ziekenhuis overbodig geworden. Het kerkbestuur kon snel overgaan tot de aankoop van dit fraaie orgel, dat in 1985 voor deze kapel werd gebouwd door Orgelmakers Loncke. Door een geformeerde werkgroep werd het orgel o.l.v. Ad van de Wege gedemonteerd en naar Maldegem vervoerd. Hier kreeg een definitieve plaats voor in de kerk naast het priesterkoor. Het in goede staat verkerende orgel werd in een tijdbestek van een halfjaar weer opnieuw opgebouwd. Het mechanische koororgel met twee manualen en aangehangen pedaal telt zes registers. Op Pinksterzondag 19 mei 2013 werd het orgel voor het eerste in gebruikt, waar het dienst doet als koor- en continuo orgel. 

Dispositie:

Manuaal I

 

 

 

Prestant 

4’

Koppels

I+II, I+Ped, II+Ped

Bourdon

8’

Manuaalomvang

C-f3

Roerfluit 

4’

Pedaalomvang

C-f1

Gemshoorn

2’

Stemming

Gelijkzwevend

Toonhoogte

A = 440 Hz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manuaal II

 

 

 

Gedekt

8’

 

 

Fluit

4’ 

  Het De La Hayes / Van Peteghem-orgel (1712) in de Sint Jozefkerk te Maldegem - Donk (België)Het orgel werd gebouwd door Louys de la Hayes voor de parochiale kerk Heilig Kruis te Heusden (Oost-Vlaanderen) volgens een contract van 23 oktober 1711 dat tussen de pastoor en de genoemde orgelmaker gesloten werd. De laatste betaling vond in juni 1712 plaats.

Het orgel telde 10 registers en was uitgerust met een klavier met een omvang van 45 toetsen en zgn. kort octaaf. Voor de windvoorziening waren twee meervoudige spaanbalgen aanwezig.

Het orgel was, zonder kastvoet, in de balustrade ingebouwd en de claviatuur bevond zich aan de achterzijde van het orgel.De toonhoogte was een hele toon onder de huidige standaardtoon A-440. Louys de la Hayes (1724) zou afkomstig zijn uit Chièvres en was in Gent woonachtig toen hij dit orgel bouwde. Niet alleen was hij de maker van het instrument, maar hij vervaardigde ook de orgelkast met beeldhouwwerk. Hij was de stichter van de orgelmakersfamilie Delhayes die tot ca. 1850 in Antwerpen actief was.  Louis Delhayes had een gelijknamige zoon. Dit heeft soms tot verwarring geleid omtrent het auteurschap omdat beiden in dezelfde stijl werkten. Bepaalde stijlkenmerken van de orgelkast van Donk komen overeen met de bewaard gebleven ontwerptekening van het Delhayes-orgel van de kapel van de Nieuwen Bosch in Gent. 

In 1819 werd het orgel verbouwd door Pierre Charles Van Petegehem uit Gent, zo blijkt uit een inscriptie op het pijprooster. Bij die gelegenheid werd de orgelkast van een kastvoet voorzien, werd de windlade vervangen en de dispositie aangepast. Merkwaardig is dat de indeling van de cancellen van de nieuwe windlade van Van Peteghem niet correspondeert met de uiterlijke vormgeving van de kast. De grootste orgelpijpen staan namelijk op de plaats waar de orgelkast het laagst is en ter hoogte van de middentoren - waar normaliter de grootste pijpen zouden moeten staan - treft met de kleinste pijpjes aan. 

Volgens de archieven van de parochiale kerk van Heusden werd het orgel in 1870 verkocht aan de kloostergemeenschap van de visitatie te Sint Amandsberg. Na de bouw van de kerk in Maldegem Donk werd het instrument doorverkocht aan de kerk van. Maldegem Donk.  In 1898 plaatste Petrus Vergaert uit Gent een nieuwe blaasbalg. Bij die gelegenheid werd ook onderhoudswerk aan het instrument uitgevoerd.  Papierstroken in de hoeden van de gedekte pijpen blijken uit Roeselare afkomstig te zijn en wijzen op een uitvoering van werkzaamheden door mogelijk Forest of Demazière. 

In 1972 werk het orgel in afwachting van een integrale restauratie opnieuw bespeelbaar gemaakt door Gabriel Loncke. De waarschijnlijk door Daem (Appelterre) tussentijds toegevoegde registers Salicional en Voix Celeste zijn bij die gelegenheid verwijderd. Het orgel werd in 1976 als monument aangemerkt. In 1999 besloot de kerkraad het orgel te laten restaureren. 

In september 2012 werd aan Verschueren Orgelbouw Heythuysen B.V. de opdracht voor een restauratie verstrekt op basis van een beperkte aanbesteding. In maart van het daarop volgende jaar gingen de werkzaamheden van start. De historische orgelkast, windlade, mechanieken en een belangrijk deel van het pijpwerk werden zorgvuldig gerestaureerd. Ontbrekend pijpwerk werd net als een nieuw klavier en drie meervoudige blaasbalgen, naar historisch voorbeeld gereconstrueerd. Ten behoeve van de schalbekers van de Trompette werd de orgelkast van een opbouw voorzien. De vormgeving van deze aanvulling is vervaardigd naar ontwerp van Gabriel Loncke, die zich daarbij liet inspireren door de ontwerptekeningen van Delhayes voor het orgel in de Nieuwen Bosch in Gent. Het nieuwe hout-, snij- en beeldhouwwerk werd door Donaat Van Overschelde (Zarren) vervaardigd. Kunstatelier Thienpont ( Eke ) verzorgde de polychromie op basis van kleurenonderzoek van aanwezige verflagen. In 2014 werden de werkzaamheden afgerond. 

De restauratie werd gefinancierd met steun van de Vlaamse Gemeenschap, de provincie Oost-Vlaanderen en de gemeente Maldegem. 

Dispositie:

1.   Cornet                V  

2.  Prestant              4'

3.  Bourdon             8'

4.  Doublet               2'

5.  Fluyte                  4'

6.  Nasard                 2 2/3'

7.  Tierce                   1 3/5'

8.  Fourniture          III

9.  Trompette           8' (bas)

9.  Trompette           8' (discant)

10. Clairon                4' (bas)

11.  Cromhoorn        8' (discant)

Tremblant 

Rosignol

Ventile


Klavieromvang: C,D-f'''   

Winddruk:  86 mm waterkolom   

Toonhoogte: a' = 415 Hz bij 18°C

Temperatuur: 3 reine tertsen conform de beschrijving van RameauHet Orgel in de Petrus & Pauluskerk te Middelburg (België)


Het huidige orgel van Middelburg in Vlaanderen is gebouwd door de firma Loncke (Esen - Diksmuide) in 1952. Het oude orgel werd verwoest door de beschietingen in september 1945. Bij de heropbouw van het orgel, koos men voor een typisch Loncke fabrieksorgel met twee klavieren en een pedaal. Een deel van het pijpwerk van Egidius van Pethegem werd hergebruikt. De Neogotische orgelkas dateert uit 1902. 

Het hoofdwerk staat op een elektrische sleeplade en bestaat uit:

1.  Principaal

8'

2.  Gedekt

8'

3.  Open fluit

8'

4.  Prestant

4'

5.  Roerfluit 

4'

6.  Vulwerk

3r

Het recit staat op een pneumatische kegellade en bestaat uit:

8.  Zweving 

8'

9.  Open fluit

8'

10. Salicional

8'

11. Prestant

4'

12. Nazard

2 2/3

13. Woudfluit

2'

14. Terts

1 3/5

15. Cimbel

2r

16. Trompet

8'

Pedaal:

17. Gedekt


16'

18. Open bas

8'

19. Gedekt

8'

20. Fluit

4'

21. Basson

16'

22. Trompet

8' 

Klavieromvang: C-F'''

Pedaalomvang: C-F'

Stemming: gelijkzwevend


Het orgel in de Sint-Baafskerk te Aardenburg (Nl)

 

Geschiedenis


De Hervormde Gemeente van Aardenburg ging pas in de 19e eeuw over tot het aanschaffen van een kerkorgel. Dit was in die tijd niet zo’n kostbare aangelegenheid aangezien door de opheffing van kloosters en abdijen in de zuidelijke Nederlanden goede instrumenten voor vaak lage prijzen konden worden aangekocht. In december 1808 werd bij orgelbouwer G. Hooghuys te Brugge een orgel aangekocht dat afkomstig was uit de Augustijnen kerk te Brugge. Dit orgel was een fraai instrument dat vervaardig was door de Vlaamse orgelmaker Egidius van Peteghem. Het orgel dat 23 registers groot  was, had een bijzonder mooie (zuidelijke) klank. Het orgel werd in 1809 in de kerk geplaatst. In 1852 besloot de kerkvoogdij om het koor van de kerk in te richten als preekkerk, hierbij werd het interieur in neogotische stijl aangepast en werd de orgelkast voor zien van een ‘voor orgelkas’ (voor de bestaande kas werd een nieuwe kas geplaatst) die versierd was met neogotische ornamenten. In de tweede wereldoorlog heeft het orgel weinig schade opgelopen. Het front was licht beschadig door enkele verdwaalde kogels, laden en cancellen waren nagenoeg onbeschadigd. Hoewel de klokken- en orgelraad kort na de oorlog nog restauratie had aanbevolen adviseerde de Orgelcommissie van de Hervormde kerk tot nieuwbouw en werd met goedkeuring van monumentenzorg het zeer waardevolle orgel gesloopt en het historische pijpwerk als oud metaal verkocht. Met het verdwijnen van dit orgel verdween één van de fraaiste 18e eeuwse orgels uit de Provincie Zeeland.


Het huidige orgel in de Sint-Baafskerk in Aardenburg  werd in 1955 gebouwd door orgelmaker D.A. Flentrop uit Zaandam. Bij de bouw van dit nieuwe orgel werd gebruik gemaakt  van een oude orgelkas  afkomstig uit de kerk te  Groessen. Deze kas uit 1680 zou gaan dienen als rugwerkkas  en is vermoedelijk van Westfaalse afkomst. De zgn. oren weerszijden de rugwerkkas zijn ouder en dateren uit 1640. Deze decoratievorm uit de renaissance wordt ook wel ‘Knorpelwerk’ genoemd. De hoofdwerkkas werd ontworpen door architect A.Canneman. Voor hoofdwerk en pedaal was een gecombineerde lade aanwezig. Bij de oplevering was een aantal registers gereserveerd die in een latere fase alsnog zouden worden geplaatst. Daarbij werd echter wel van het oorspronkelijke concept afgeweken. Zo kreeg het hoofdwerk geen Dulciaan 16’ maar een Spitsgamba 8’en kreeg het rugpositief een Dulciaan 8’ in plaats van een Regaal 8’. Op het pedaal verving men de oorspronkelijk geplande Trompet 8’door een Fagot 16’. In 1977 voerde Flentrop orgelbouw een complete revisie uit. In 1992 begon orgelmaker David Kunst met een complete klankrenovatie die echter nooit werd afgerond. Vanaf dat moment was alleen het rugpositief nog bespeelbaar. In 2003 werd  door de orgelcommissie van de Sint-Baafskerk onder de leiding van organist- en orgeladviseur Ad van de Wege een plan ontwikkeld om het orgel volledig te restaureren. De werkzaamheden werden uitgevoerd door orgelmakers Gebr. Reil uit Heerde, waarbij men deels gebruik maakte van het in 1992 vervaardigde pijpwerk. De bestaande windladen bleven gehandhaafd, maar kregen nieuwe slepen en waar nodig nieuwe stokken. Aan het rugpositief werd een tremulant toegevoegd. Verder werd ook de dispositie op een aantal punten gewijzigd. Op het hoofdwerk maakten de registers Spitgamba en Vlakfluit plaats voor een Quint 3’en een Octaaf 2’ (1920) evenals een Cornet Disc IV en een Trompet 8’ (2005). De registers Quint en Trompet kregen een plaats op de lade van het pedaal. Op het rugpositief werden Octaaf 2’ en Nasard 1 1/3  gewijzigd in respectievelijk een Sesquialter II (met gebruikmaking van Ruispijp III pedaal) en een Woudfluit 2’. Op het pedaal vervielen de registers Nachthoorn 4’ en Ruispijp III en werd de Fagot 16’ grotendeels vernieuwd. Verder herstelde men de frontpijpen en werd het koperen pijpwerk in de Roerfluit 8’ en Holpijp 8’ vervangen door orgelmetaal en in de Bourdon 16’ door eiken. De geslaagde orgelrestauratie werd in 2015 voltooid. Aangezien de Sint-Baafskerk met haar opengewerkte dakconstructie een ideale plaats is voor vleermuizen, heeft het orgel in de afgelopen 10 jaar ernstig geleden van uitwerpselen. In 2015 werd het plan geopperd om de aangetaste frontpijpen opnieuw te laten schuren. Doormiddel van een donatie is dit gerealiseerd. In het voorjaar van 2016 is Orgelmaker Gebr. Reil grootonderhoud uitgevoerd dat in juli van  2016 is voltooid. Hier werd het hele orgel grondig gecontroleerd en waar nodig werden herstellingen uitgevoerd.  De tongwerken werden hierbij opnieuw geïntoneerd. Het orgel werd tevens voorzien van een nieuwe temperatuur n.l. Bach-Kellner die goed aansluit bij het karakter van het orgel. Mede hierdoor is het orgel bijzonder geschikt voor de literatuur van Bach en tijdgenoten.


Dispositie (19 stemmen)  is als volgt:

 

Hoofdwerk 

(C-f3)

 

Rugpositief 

(C-f3)

 

Pedaal 

(C-d1)

 

1. Prestant

8’

10. Prestant

4’

17. Bourdon

16’

2. Roerfluit

8’

11.  Holpijp

8’

18. Octaaf

8’

3. Octaaf

4’

12. Roerfluit

4’

19. Fagot

16’

4. Fluit

4’

13. Woudfluit

2’

 

 

5. Quint

3’

14. Sesquialter

II

 

 

6. Octaaf

2’

15. Scherp

III

 

 

7. Mixtuur

IV - V

16. Dulciaan

8’

 

 

8. Cornet (d)

IV st

Tremulant

 

 

 

9. Trompet

8’

 

 

 


 

Koppel HW+RW                             Toonhoogte: a’=440 Hz

Ped + HW                                         Temperatuur Bach-Kellner

Ped +RW